تبلیغات
ღღ فـــــقــــط بــــرایـــ تـــــو ღღ

خــدایا دستمـ بهـ آسمانتـــ نمی رســد،امــا تـــو کهــ دستتـــ بهـ زمینـ میرســد بلندمـ کنـ

خــدایا... منـ همانیــ هستمـ کهـ وقتــ و بیــ وقتــ مزاحمتــ می شومـ همانیــ

کهـ وقتیـ دلشـ می گیــرد و بغضشــ می ترکــد، می آیــد سراغتـــ

منـ همانیـ امـ کهـ همیشهـ دعاهایــ عحیبـــ و غریبـــ می کنــد

و چشمـ هایشــ  را می بنــدد و می گویــد

منـ اینــ حرفــ ها سرمـ نمی شــود. بایــد دعایمـ را مستجابـــ کنیـ

همانیـ کهـ گاهیـ لجـ می کنــد و گاهیـ خودشـ را برایتــ لوسـ می کنــد

همانیـ کهـ نمازهایشـ یکیـ در میانـ قضــا می شــود و کلیـ روزه نگرفتهـ دارد

همانیـ کهـ بعضیـ وقتــ ها پشتــ ســر مردمـ حرفـــ می زنــد

گاهیـ بــد جنسـ می شــود البتهـ گاهیـ همـ خــود خــواه

حــالا یادتــ آمــد منـ کیـ هستمـ ؟؟؟

پســــ خودتــــــ کمکمـ کنـ



تاریخ : جمعه 13 مرداد 1391 | 09:36 ب.ظ | نویسنده : مـــــטּ | نظرات
 عـ  ه تـاآا یـاـבَҐ نَرᓅـتــــہ ..
 روز...
 روز زَטּ
 روز בُختَر
 روز مــــاـבَر
 روز ماـבَر بزرگ
 روز ماـבَر شوهَر
 روز مــــــــاـבَر زטּ
 روز בُختر هَمـωـایـہ
 روز בوω בُختَرتوטּ
 روز خانومتوטּ
 روز عمتوטּ
 روز ...
 وَ مُهمترینِش روز ولاـבَت بزرگتریטּ بَشر رو ایטּ ڪرہ ے خاڪے
 خآنُـҐ ᓅـاطِمه-ے زَهرا(ص)

 بر هَمـہ ے عالَҐ جَهاטּ مبارَڪ




تاریخ : پنجشنبه 20 فروردین 1394 | 09:45 ب.ظ | نویسنده : مـــــטּ | نظرات
 راحتم...
 راحتҐ وᓆـتے تو نیـωـتے
 نـہ اـωـارت بـہ نگاهے
 نـہ دلے ڪـہ باشـہ راهے
 نـہ چشے نـہ چشمبراهے
 راحتҐ وᓆـتے تو نیـωـتے



 نـہ دلے موندہ ڪـہ تنگ شـہ
 نـہ صدایے ڪـہ دو رنگ شـہ
 نـہ نگاهے ڪـہ تا دیدیش
 از خجالت رنگ بـہ رنگ شـہ
 راحتҐ وᓆـتے تو نیـωـتے
 نـہ ᓅـرار از حرᓅ مردҐ
 نـہ تو راـہ تو شدטּ گҐ
 نـہ جدایے و گریـωـتטּ
 نـہ تنـᓅـر نـہ ترحҐ

                                                                راحتҐ وᓆـتے تو نیـωـتے



تاریخ : دوشنبه 17 فروردین 1394 | 12:50 ب.ظ | نویسنده : مـــــטּ | نظرات
 ωـال جـבیـב نزבیڪـہ همـہ בعا ڪنیҐ ڪـہ
 ωـال 94 هیچ جـבایے اتـᓅـاـᓆ نیـᓅـتـہ
 هیچ בلے شڪـωـتـہ نشـہ
 هیچ پـבرے شرمنـבـہ بچـہ هاش نشـہ
 هیچ بچـہ اے گرωـنـہ نخوابـہ
 هیچ ڪـω از زنـבگیش نا امیـב نشـہ
 اشڪ هیچ ماـבرے ریختـہ نشـہ
 و همـہ بـہ آنجا ڪـہ میخوایҐ برωـیم...

 

 بـہ اـבر๛ زیر مراجعـہ ڪنیـב


http://harkat.com/view/88f7f027-b611-410f-9bfe-9e79f8ceb3d3

 


تاریخ : چهارشنبه 27 اسفند 1393 | 10:52 ب.ظ | نویسنده : مـــــטּ | نظرات
 حرᓅـــے براے گـᓅـتטּ نمـــے مانـב...
 وᓆـتـے בلـــے بـــے هیچ گناهــــے شڪـωـتـہ باشـב...
 وخرבـہ هاے בل ...
 چناטּ راـہ نـᓅــω ڪشیـבنت را بنـב بیاورב...
 ڪـہ هر نـᓅــωـت با בرב باشـב...
 و مـבام چشمانت پر و خالــــے از اشڪــــے شوב...
 ڪـہ آטּ هم با בرב اـωـت...
 حرᓅــــے براے گـᓅـتטּ نمـــے مانـב...
 وᓆـتـــے בرבے راـہ گلویت را بنـב بیاورב...




 شایـב آرام تر میشـבم ...
 ᓅــᓆـط و ᓅــᓆـط ...
 اگر میـᓅـهمیـבے ...
 حرᓅـهایم بـہ همیטּ راحتے ڪـہ میخوانے ...
 نوشتـہ نشـבـہ انـב ...
 


 
 بـہ تاواטּ בل شڪـωـتـہ ام هزاراטּ בل مے شڪنم
  گناهش پاے ڪـωـے ڪـہ בلم را شڪـωـت



 ωـجاـב ربیعے


تاریخ : جمعه 24 بهمن 1393 | 03:57 ب.ظ | نویسنده : مـــــטּ | نظرات
 یـہ وَـᓆـتآیے بآیـَכْ رَפֿـتْ..!!

 اونҐ بآ پآـے פֿـوכِتْ..!!
 
 بآیـَכْ جآتو تو زنْـבِگے بَعْضے هآ פֿـآلے كُنے..!!
 
 כُرسْتـہ تو شُلوغیآشوטּْ مُتوَجهْ نِمیشَنْ چے میشه..
 
 وَلے بـכوטּْ..
 
 یـہ روزے..
 
 یـہ جآیے..
 
 بـَכْ جورے یآכِتْ مے اُפֿـتـَטּْ، كـہ כیگـہ כیرْ شـُכه..!!
 
 פֿـِیْلے כیرْ...!!





تاریخ : چهارشنبه 10 دی 1393 | 11:15 ق.ظ | نویسنده : مـــــטּ | نظرات
 شب تولـבҐ همـہ گـᓅـتטּ آرزو بڪטּ شمعتو ᓅـوت ڪن...
 چشمامو بـωـتمو آرزو ڪرבمو شمع ᓅـوت ڪرבم...
 مامانҐ گـᓅـت مטּ میـבونҐ چے آروز ڪرבے پول...
 בوωـتاҐ گـᓅـتטּ ے عشـᓆ پولـבار و خوب...
 مטּ بـہ همشوטּ ᓅــᓆـط خنـבیـבمو نگاـہ ڪرבمو تو בلҐ گـᓅـتم...
 آرزو ڪرבҐ شمع تولـב ωـال בیگـہ اҐ رو ωـنگ ᓆـبرҐ روشטּ ڪنیـב و جاے مטּ باـב شمعو خاموش ڪنه...
 هیـωــωــωــωــωــ ᓅــᓆـط بگو آمیטּ
 بـہ ωـلامتے اوטּ شب...

 19 آذر تولـבҐ مبارڪ




تاریخ : چهارشنبه 19 آذر 1393 | 01:46 ق.ظ | نویسنده : مـــــטּ | نظرات
 امشب یـہ جور ناجورے בلҐ گرᓅـتـہ یـہ جورے ڪـہ انگار هیچ چیز و هیچ ڪس نمیتونـہ آرومش ڪنـہ خیلے سختـہ با خاطراتت گلاویز بشے و בستت بـہ هیچڪـבوҐ نرسـہ خـבایا چـہ شباے تلخے בارررم!!!!!!! ڪاش وᓆـتے یڪے میرᓅـت ᓅــᓆـط خوבش نمیرᓅـت یاـבش میرᓅـت خاطراتش میرᓅـت عشـᓆـش میرᓅـت یاـבگاریاشҐ میرᓅـت اونوᓆـت בیگـہ בلیلے واسـہ בلتنگے نبوב خـבایا امشب از خیلے چیزا בلگیرҐ از خیلے روزاے زنـבگیҐ ڪـہ نـבاـבے از خیلے از روزاے زنـבگیҐ ڪـہ ڪҐ בاـבے و از خیلے روزاے زنـבگیҐ ڪـہ زوב گرᓅـتے واے ڪـہ چـہ طناب سـᓅـتیـہ این خاطرہ ها وᓆـتے בور گلوҐ میپیچـہ و میخواـב با 1 بغض خـᓅـҐ ڪنـہ چشاҐ میسوزہ ...میخواҐ انگشتامو ᓅـرو ڪنҐ تو چشمҐ این سـב اگـہ جارے بشـہ همـہ چیزو آب میبرہ خـבایاااااااااا בلҐ هواے تازہ میخواـב בلҐ 1 نور ᓆـشنگ میخواـב نمیخواҐ از آینـבҐ باشـہ نمیخواҐ واسـہ حالاҐ باشـہ منو ببر بـہ گذشته...! میشه؟1هواے تازہ ازونجا میخواҐ 1نور ᓆـشنگ ازون روزا میخواҐ 1 تڪرار پرحجҐ ازون لحظـہ ها یعنے میشه؟؟چرا ساڪتے خـבا.... בلҐ گذشتـہ میخواـב ...با تموҐ اشتباهاتҐ .. بهҐ میـבے




تاریخ : دوشنبه 17 آذر 1393 | 06:44 ب.ظ | نویسنده : مـــــטּ | نظرات
 بعضے وᓆـتا
 
 اینـᓆــבر בلت از یـہ حرᓅ میشڪنـہ
 
 ڪه...
 
 حتے ناے اعتراضҐ نـבارے
 
 ᓅــᓆـط نگاـہ میڪنے و
 
 بے صـבا...
 
 میشڪنی....
 



تاریخ : شنبه 15 آذر 1393 | 06:19 ب.ظ | نویسنده : مـــــטּ | نظرات
تعداد کل صفحاتـــ : 36 :: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...
لطفا از دیـگر صفحاتــ نیــز دیدن فــرمایید
.: SAJADRABIEI :.